Odškodnění obětí dopravních nehod

Cestování motorovými vozidly je nedílnou součástí našeho života. S tímto se setkáváme ať už jako řidiči, cestující, cyklisti nebo jako chodci a jsme tím vystaveni riziku dopravních nehod. Jak postupovat v případě, že se staneme obětí dopravní nehody?

Krokem číslo jedna by mělo být kontaktování advokáta, který vám pomůže vaše nároky vymoci. Pro některé může být zcela zásadní informace, že pojišťovny v rámci povinného ručení uhradí při vymáhání škody na zdraví tři úkony právní služby advokáta [§ 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla], což zpravidla dostačuje k uplatnění nároku na náhradu škody vůči pojišťovně (např. dvě porady s advokátem + sepis výzvy k náhradě škody). Dostanete se vám tak právní zastoupení zdarma.

Na náhradu škody a nemajetkové újmy (dále jen „škoda“) máte nárok i v případě, že k nehodě nebyla přivolána Policie ČR a věc nebyla řešena v blokovém, přestupkovém či trestním řízení. Typicky pokud někdo naboural Vaše auto a sepsali jste na místě prohlášení, pak můžete náhradu škody na vozidle řešit za pomocí advokáta a pojišťovna vám jeho služby zaplatí.

Zde uvádím nejčastější typy nároků:

a) náhrada škody na věci – např. poškozený automobil či jízdní kolo, poškozený oděv, převážené věci, mobilní telefon, hodinky, brýle atd.

b) náhrada škody na zdraví

- náhrada za vytrpěnou bolest (bolestné),

­- náhrada za ztížené společenské uplatnění (při trvalých následcích),

c) náhrada za ztrátu na výdělku či ušlý zisk

- po dobu pracovní neschopnosti,

­- po skončení pracovní neschopnosti (např. pro nemožnost vykonávat dosavadní práci z důvodů zdravotních obtíží způsobených nehodou),

d) náhrada léčebných výloh

- doplatky za léky, poplatky u lékaře, poplatky za rehabilitace (doporučuji si schovávat účtenky),

- cestovní výlohy za cesty k lékaři či na rehabilitace,

- poplatky za lékařské posudky – včetně posudku o bodovém hodnocení bolestného či znaleckého posudku stanovujícího výši náhrady za ztížené společenské uplatnění,

e) náhrada nemajetkové újmy – např. smrt blízké osoby, zmařená dovolená, nemožnost dostudovat školu, zúčastnit se soutěže atd.

V případě, že k věci byla volána Policie ČR a nedošlo při nehodě ke spáchání trestného činu, zejména nebylo způsobeno zranění, případně nedošlo k vážnému zranění s dobou léčení 7 dní a více, bude dopravní nehoda řešena v přestupkovém (správním) řízení. Správní orgán (pověřený městský úřad či magistrát) může také rozhodnout o nároku na náhradu škody, pokud o to včasně zažádáte.

V případě, že při dopravní nehodě došlo ke spáchání trestného činu, např. ublížení na zdraví z nedbalosti (s dobou léčení nad 7 dní) či těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (s dobou léčení nad 6 týdnů), případně řidič řídil pod vlivem alkoholu či drog, tak můžete nárok na náhradu škody uplatnit v trestním řízení. Bude-li viník dopravní nehody odsouzen, budete mít vůči němu nárok také na náhradu nákladů právního zastoupení v trestním řízení (§ 154 trestního řádu). Náklady právního zastoupení v takovém případě nebudete vymáhat vůči pojišťovně, ale přímo vůči odsouzenému viníkovi. Výhodou je to, že zde můžete nárokovat i více, než jen náhradu za tři úkony právní služby (jako je tomu u pojišťovny). Nevýhodou je, že odsouzený viník může být na rozdíl od pojišťovny nemajetný a přiznané náklady mohou být nedobytné. Odsuzující rozsudek s výrokem o náhradě škody však může sloužit jako podklad pro pojišťovnu k úhradě škody.

Pokud jste se s nárokem na náhradu škody včasně do přestupkového či trestního řízení nepřipojili, nevadí. Svůj nárok tím neztrácíte a můžete jej uplatnit v občanském soudním řízení. Zde však již oproti trestnímu či přestupkovému řízení ztrácíte některé výhody (např. nutnost uhradit soudní poplatek a v případě neúspěchu ve sporu povinnost uhradit náklady řízení).

Doporučení na závěr:

Pokud se stanete obětí dopravní nehody, neřešte věc způsobem, kdy vám viník na místě uhradí např. symbolickou tisícikorunu, s tím, že se nehoda nebude nikde hlásit. I v případě, že byste souhlasili s nehlášením nehody na Policii ČR (povinnost ohlásit nehodu nemáte), vyplňte formulář – záznam o dopravní nehodě a škodu s pomocí advokáta (fakticky zdarma) uplatněte na pojišťovně. Velmi často tak získáte větší a spravedlivější odškodnění, než při uspěchaném a neuváženém jednání na rušné ulici.

 

 

 

JUDr. Aleš Nytra

advokát