Pracovní úraz

PRACOVNÍ ÚRAZ

 

Pracovním úrazem je podle § 271k zákoníku práce poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

 

Můžeme si zde uvést pár příkladů pracovních úrazů – běžných i nevšedních:

- pád při cestě při cestě do závodní jídelny v areálu zaměstnavatele,

­- zranění při dopravní nehodě na služební cestě,

- poškození páteře při zvedání těžkého břemene,

- napadení řidiče MHD cestujícím,

- vykloubení kolene stavebního dělníka na stavbě.

 

Jak při vzniku pracovního úrazu postupovat?

 

Pokud se zaměstnanci přihodí pracovní úraz, měl by, pokud je to s ohledem na situaci vůbec možné, žádat o jeho okamžitý záznam do knihy úrazů a tento záznam si např. ofotit. Dobrým důkazem pracovního úrazu také je přivolání záchranné služby na pracoviště. Řešil jsem řadu případů, kdy zaměstnanci tyto kroky neučinili a museli vynakládat enormní úsilí k tomu, aby vznik pracovního úrazu na pracovišti prokázali, zejména když vedoucí pracovníci vše popírali a zaměstnavatelé tvrdili, že si zaměstnanec musel přivodit pracovní úraz jindy a jinde, než v práci.

 

Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu?

 

Zaměstnanec má právo na plné odškodnění pracovního úrazu, zejména na úhradu

- škody na věcech,

­- bolestného,

- náhrady za ztížené společenské uplatnění,

- náhrady léčebných výloh,

- náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

- náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. úrazová renta za tzv. trvalé následky z práce).

 

V úvahu přichází i odškodnění pracovního úrazu bez pracovní neschopnosti. Bude se jednat především o úhradu bolestného či léčebných výloh.

 

Odškodnění pracovního úrazu u dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti

 

Při odškodnění pracovního úrazu u dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti se postupuje shodně, jako při odškodnění pracovního úrazu zaměstnance zaměstnaného na základě pracovní smlouvy.

 

Pozdější řešení pracovního úrazu

 

Řada zaměstnanců nechce vést o odškodnění pracovního úrazu spor se stávajícím zaměstnavatelem, případně nechce toto řešit ihned a ke vznesení nároku na odškodnění přikročí pracovního úrazu až po určité časové prodlevě či po rozvázání pracovního poměru. Odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru či s časovou prodlevou je samozřejmě možné, je možné tedy učinit zpětně hlášení pracovního úrazu, ale je nutno dát pozor na promlčení nároku a na reálné možnosti pracovní úraz prokázat (např. svědecky). Doporučuji raději nároky z pracovního poměru vymáhat ihned – dokud si svědci rozhodné skutečnosti pamatují, a dokud není nárok na náhradu škody promlčen. Také je velmi žádoucí si uložit kontakty na případných (třeba i náhodných) svědků.

 

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

 

Při úmrtí zaměstnance přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší, kdo tyto náklady vynaložil.

 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.

 

Manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance, dítěti zemřelého zaměstnance a rodiči zemřelého zaměstnance přísluší jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých.

 

Pokud zaměstnanec zemřel na následky pracovního úrazu později, lze v jistých případech nárokovat také bolestné a náhradu za ztížení společenské uplatnění, které zaměstnavatel nestihl zaměstnanci vyplatit.

 

 

RADA NA ZÁVĚR

 

Pokud zaměstnavatel nechce Váš pracovní úraz odškodnit, není vše ztraceno. Pracovní úraz lze prokázat různými způsoby – svědecky, znalecky, fotografiemi či jinak. Do takového sporu Vám však doporučuji vzít si advokáta, nejlépe specializovaného na pracovní právo.

 

I v případě, že zaměstnavatel nemá na odškodnění pracovního úrazu prostředky (je např. v exekuci či insolvenci), vyplatí se pracovněprávní nároky vymáhat. Každý zaměstnavatel je totiž pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu ze zákona pojištěn u Generali České pojišťovny, a.s. či Kooperativy pojišťovny, a.s. Tyto pojišťovny jsou povinny nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem dokonce i po zániku zaměstnavatele.

 

Pokud byste potřebovali s vymáháním nároku z pracovního úrazu pomoci, můžete se na mne obrátit. Pracovní právo je jednou z hlavních oblastí mé působnosti.

 

 

JUDr. Aleš Nytra

advokát