Jak ukončit pracovní poměr

Jak ukončit pracovní poměr?

Jedny z nejčastějších soudních sporů, se kterými se lze v pracovních vztazích setkat, jsou spory o platnost rozvázání pracovního poměru. Ukončení pracovního tak není radno podceňovat – už jen proto, že nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance představují velké finanční riziko. Jaké? Zaměstnavatel, který neplatně rozváže pracovní poměr, musí často zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy za dobu, kdy mu nezákonně nepřiděloval práci. Setkal jsem se i s případem, kdy zaměstnavatel po několika letech doplácel zaměstnanci více, než milion korun. A naopak – zaměstnanec, který neplatně rozváže pracovní poměr a následně přestane do práce docházet, odpovídá zaměstnavateli za škodu tímto způsobenou. Např. Zaměstnanec nesprávně vypočítá délku zkušební doby, okamžitě zruší pracovní poměr ve zkušební době, nepřijde do práce a v důsledku toho zastaví výrobní linku – zaměstnavateli tím vznikne škoda a zaměstnanec nese za její vznik odpovědnost.

Jak ukončit pracovní poměrNyní se pokusím stručně odpovědět na nejčastěji pokládané otázky:

  1. Jak dát výpověď zaměstnavateli

  2. Jak správně napsat výpověď z práce

  3. Jak napsat výpověď ze zaměstnání

  4. Jak správně napsat výpověď z pracovního poměru

  5. Jak má vypadat výpověď

  6. Jak napsat výpověď smlouvy

1) Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

by měla označit zaměstnavatele, zaměstnance a nejlépe i pracovní poměr, tj. uvést, kterou pracovní smlouvou byl založen a jakou sjednanou práci zaměstnanec vykonává. Ústní výpověď z pracovního poměru je neplatná, protože výpověď z pracovního poměru vyžaduje písemnou formu.

Jak má vypadat ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? Jak napsat výpověď z pracovního poměru, resp. jak se píše výpověď z pracovního poměru? Například takto: Vážený pane Aleši Nytro, na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi námi dne 01.02.2020 u Vás pracuji jako programátor. Tímto Vám dávám výpověď z pracovního poměru. S pozdravem Tomáš Sarténa.

2) Jak napsat výpověď dohodou. Jak dát výpověď dohodou.

Termíny výpověď dohodou nebo výpověď na dohodu jakkoli je užíván velmi často, zákoník práce nezná a jedná se nesprávnou terminologii. Správně se jedná ukončení (rozvázání) pracovního poměru dohodou. Výpověď je jednostranným právním jednáním (zaměstnavatel či zaměstnanec nepotřebuje s ukončením pracovního poměru souhlas toho druhého), dohoda je právní jednání oboustranné, které vyžaduje souhlas jak zaměstnavatele či zaměstnance.

Rozvázání pracovního poměru dohodou má tu výhodu, že její účastníci nemusí čekat na uplynutí dvouměsíční výpovědní doby. Zaměstnanec také může podat žádost o rozvázání pracovního poměru, resp. žádost o ukončení pracovního poměru dohodou a vyčkat, zda mu zaměstnavatel vyhoví (a samozřejmě také naopak). Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru může způsobit, pokud se pracovní poměr rozvazuje dohodou z nesprávného důvodu – např. z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti způsobené obecnou chorobou, přičemž následně vyjde najevo, že zaměstnanec trpěl nemocí z povolání.

Jak napsat dohodu o rozvázání pracovního poměru? Např. takto: Aleš Nytra a Zdenek Bohumínský mezi sebou uzavřeli dne 13.04.2021 pracovní smlouvu, na základě které Zdenek Bohumínský pracuje jako elektrikář. Tito se dohodli, že pracovní poměr založený shora uvedenou pracovní smlouvou skončí dne 31.05.2021.

Doporučení: V dohodě o rozvázání pracovního poměru doporučuji uvést i vyrovnání případných závazků vzniklých během pracovního poměru. Při rozvazování pracovního poměru z organizačních důvodů či ze zdravotních důvodů již doporučuji vyhledat právní pomoc advokáta.

3) Jak dát výpověď zaměstnanci

Výpověď zaměstnanci lze dát pouze a jen z důvodů výslovně uvedených v § 52 zákoníku práce (např. pro obecnou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, pro pracovní úraz či pro nemoc z povolání, z organizačních důvodů, pro ztrátu kvalifikace zaměstnance či pro porušení pracovní kázně. Správně napsat výpověď z pracovního poměru zaměstnanci je poměrně dosti těžké a v žádném případě nedoporučuji, aby osoba, která v této oblasti nemá dostatečné zkušenosti, výpověď koncipovala sama. Amatérsky psané výpovědi z pracovního poměru dávané zaměstnavatelem zaměstnanci jsou často neplatné. Sepis takovéto výpovědi raději přenechejte advokátovi.

4) Jak ukončit pracovní poměr okamžitě

Jistě jste slyšeli termín výpověď na hodinu ze strany zaměstnance nebo výpověď na hodinu ze strany zaměstnavatele či hodinová výpověď ze strany zaměstnance. Správně se jedná o okamžité zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě pouze z důvodu podle § 55 zákoníku práce (např. pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem). Zde platí výše uvedené dvojnásob. Napsat okamžité zrušení pracovního poměru je velice složité a je zde vysoké riziko neplatnosti tohoto právního jednání. Sepis okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem zaměstnanci zcela jednoznačně přenechejte advokátovi.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem zaměstnanci lze dát z důvodů podle § 56 zákoníku práce. Jednak ze zdravotních důvodů (je nutno mít pracovně lékařský posudek), když zaměstnavatel nepřidělí zaměstnanci vhodnou práci, jednak pro nevyplacení mzdy, platu či jejich náhrad do 15 dnů po jejich splatnosti. Jakkoli se to zdá býti jednoduché, často se chybuje ve stanovení termínu splatnosti a tím i výpočtu doby prodlení s úhradou mzdy. I zde doporučuji nechat si sepsat okamžité zrušení pracovního poměru advokátem.

5) Jak napsat výpověď ve zkušební době

Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době je samozřejmě možné dát (zde poběží dvouměsíční výpovědní lhůta). Častější je ale ukončení pracovního poměru okamžitě, tj. k okamžiku doručení, nejedná se tedy o výpověď, ale o zrušení pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může učinit zaměstnavatel i zaměstnanec bez udání důvodu. Chybuje se však často ve výpočtu zkušební doby, proto připomínám, že pro platné rozvázání pracovního poměru ve zkušební době musíte správně stanovit konec zkušební doby podle § 35 zákoníku práce. Setkal jsem se také s dotazem, zda lze dát výpověď ve zkušební době emailem? Jak jsem již uvedl, je nutno rozlišit mezí výpovědí z pracovního poměru a zrušením pracovního poměru. Toto lze učinit e-mailem jen tehdy, pokud máte elektronický zaručený podpis.

V praxi spíše doporučuji zvolit standardní písemnou formu. Ústní zrušení pracovního poměru ve zkušební době není platné. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době není příliš složité.

Jak ukončit pracovní poměr ve zkušební době? Například takto: Vážená paní Aleno Dvořáková, pracujete u mne na základě pracovní smlouvy ze dne 15.06.2021 jako asistentka. Tímto s Vámi okamžitě ruším pracovní poměr ve zkušební době. Děkuji za dosavadní spolupráci. Aleš Nytra

6) Komu předat výpověď. Jak oznámit výpověď.

Výpověď z pracovního poměru by měl zaměstnanec nejlépe předat prokazatelně, tj. mít potvrzení o jejím převzetí. Ve velkých firmách lze tak učinit např. na podatelně, lze také poslat doporučeným dopisem (nejlépe s doručenkou). Výpověď můžete předat svému nadřízenému zaměstnanci (např. mistrovi či parťákovi), ale také třeba pracovníkovi personálního oddělení. Zaměstnanec, který Vaši výpověď převezme, by Vám měl její převzetí stvrdit podpisem.

Pokud si nejste jisti nebo potřebujete pomoci, obraťte se na mne v jedné z našich advokátních kanceláří v Ostravě nebo Kopřivnici. Pracovní právo je jedním z hlavních oborů mé působnosti.

 

JUDr. Aleš Nytra
advokát